آرشیو اخبار - 09 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رئیس جمهور وارد پایتخت انرژی کشور شد

رئیس جمهور برای بازدید از طرح های عظیم گاز و پتروشیمی پارس جنوبی وارد عسلویه شد.
۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۲۳