آرشیو اخبار - 17 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت رکوردی تازه در پتروشیمی جم /تولید واحد PE از 387 هزارتن گذشت

واحد PE شرکت پتروشیمی جم با تولید بیش از 387 هزارتن محصول در سال 1401 موفق به ثبت رکورد تولید شد.
۱۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۹:۰۱