آرشیو اخبار - 11 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی بودجه پیش بینی شده مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی در سال 1403 / نقش مهم توسعه متوازن پتروشیمی در جوامع پیرامونی

پنجمین نشست شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی با رویکرد شناسایی نیازها و اولویت های مناطق پیرامون صنعت پتروشیمی و ارائه میزان بودجه های پیش بینی شده در دو منطقه عسلویه و ماهشهر برگزار شد.
۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۴۴
صفحه ۱ از ۳