آرشیو اخبار - 16 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ارائه دستاوردهای برنامه مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی

نشست تخصصی ارائه دستاوردهای پروژه تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی برگزار شد.
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۰۴