آرشیو اخبار - 29 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید متانول از منابع تجدیدپذیر /بومی سازی 94 کاتالیست صنعت پتروشیمی در سال 1402

رئیس گروه مهندسی، توسعه و فرآیندهای پژوهشی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: شرکت های متانولی باید به سوی تکمیل زنجیره ارزش در این محصول مهم حرکت کنند و بدون زنجیره متانول نمی توان آینده خوبی را برای این شرکت ها تصور کرد.
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۷:۴۹
صفحه ۱ از ۷