آرشیو اخبار - 20 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صنعت پتروشیمی پرچمدار رشد تولید است

طرح فروش اعتباری، با ابتکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرا شد که منجر به افزایش تامین مالی اعتباری از ماهانه 100 میلیارد تومان به 4500 میلیارد تومان (در مجموع به 18 هزار میلیارد تومان) شد.
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۴