آرشیو اخبار - 10 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

بررسی سهام پتروشیمی نشان می دهد که وضعیت کلی سهام این شرکت ها وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر گروه ها در بازار سرمایه دارد
۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۳
صفحه ۱ از ۲