آرشیو اخبار - 27 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تقسیم سود 1100 تومانی در مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی زاگرس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال مالی 1401 برگزار شد.
۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۰:۰۷