آرشیو اخبار - 14 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

در ششمین هفته کاری تابستان (7 -10 مرداد) بازار سرمایه پتروشیمی ها شاهد ضعیت مناسبت تری نسبت به دیگر گروه های کالایی در بازار سرمایه بود.
۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۳۸