آرشیو اخبار - 23 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توسعه و تعالی استعدادهای مدیریت صنعت نفت

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به‌عنوان یک مرکز راهبردی سه فرآیند اصلی را برای پیاده‌سازی در صنعت نفت دنبال می‌کند که شامل سنجش و ارزیابی مدیران و شناسایی استعدادهای مدیریتی، توسعه و تعالی استعدادها و مدیران صنعت نفت و پایش عملکرد آنها با هدف تحقق بالاترین بهره وری در تمام ارکان صنعت نفت است.
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۵۶