آرشیو اخبار - 11 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آغاز بهره برداری از واحد چهارم تولید گازهای صنعتی دماوند

همزمان با بهره برداری از واحد چهارم تولید گازهای صنعتی شرکت دماوند انرژی و با تزریق تولید این واحد به هدر شبکه دماوند کلیه نیازهای شرکت های متانولی و سایر شرکت‌های پایین دستی به اکسیژن ، نیتروژن و هوای ابزاردقیق و هوای سرویس مرتفع شد.
۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳:۳۸
صفحه ۱ از ۲