آرشیو اخبار - 24 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نمایشگاه ایران‌پلاست تجلی هماهنگی و هم‌افزایی در زنجیره ارزش پلیمرها است

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر این که نمایشگاه ایران‌پلاست جلوه‌ای از هماهنگی و هم‌افزایی زنجیره ارزش پلیمرها است، گفت: این رویداد مهم می‌تواند به تحقق راهبرد تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کمک موثری کند.
۲۴ شهریور ۱۴۰۲ ۱۹:۱۷
صفحه ۱ از ۲