آرشیو اخبار - 04 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ارائه توانمندی ها و دستاوردهای صنعت پتروشیمی در نمایشگاه روایت خدمت

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور در نمایشگاه "روایت خدمت" آخرین دستاوردها و اقدامات صنعت پترشیمی را به نمایش می گذارد.
۴ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱:۱۴